Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yackety-yack /jækəti'jæk/  

  • Danh từ
    (lóng)
    cuộc nói chuyện huyên thuyên dai dẳng