Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about)
  nói liên miên và ầm ĩ (về một việc thường là không quan trọng)
  Anh ấy cứ nói liên miên và ầm ĩ về lễ cưới
  Danh từ
  (lóng)
  cuộc nói chuyện dai dẳng

  * Các từ tương tự:
  yackety-yack