Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • abbreviation
    young adult

    * Các từ tương tự:
    yacht, yachting, yachtsman, yachtswoman, yada yada, yahoo, Yahweh, yak, yam