Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gỗ; dạng gỗ; có linin