Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (y học) chứng vẹo cổ
    (động vật học) chim vẹo cổ