Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] sai
    wrongly accused
    bị kết tội sai