Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trật (mắt cá...); sự vẹo (cổ)
  Ngoại động từ
  làm trật, làm trẹo, làm sái; làm vẹo
  to wrick one's ankle
  bị trật mắt cá
  to wrick one's back
  bị vẹo lưng