Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wretchedly /'ret∫idli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất hạnh; [một cách] cùng khổ; [một cách] đáng thương
    [một cách] rất tồi; [một cách] rất xấu