Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worthiness /'wɜ:ðinis/  

  • Danh từ
    sự đáng, sự xứng đáng
    sự đáng trọng, sự đáng coi trọng
    sự thích hợp