Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worldliness /'wɜ:ldlinis/  

  • Danh từ
    tính chất thế gian, tính chất trần tục
    sự lõi đời, sự từng trải