Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wordiness /'wɜ:dinis/  

  • Danh từ
    tính chất dài dòng