Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wool-gathering /'wʊl,gæðəriŋ/  

  • Danh từ
    sự đãng trí, sự lơ đễnh