Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wonderfully /'wʌndəfəli/  

 • Phó từ
  [một cách] rất đáng ngạc nhiên
  she is wonderfully active for her age
  ở tuổi bà, bà đã tỏ ra năng động một cách đang ngạc nhiên
  cực kỳ
  their life together has been wonderfully happy
  cuộc sống chung của họ đã cực kỳ hạnh phúc