Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

womanize /'wumənaiz/  

 • Ngoại động từ
  làm cho yếu đuối rụt rè như đàn bà
  Nội động từ
  hay đi chơi gái

  * Các từ tương tự:
  womanize, womanise, womanizer