Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wingback chair /ˈwɪŋˌbæk-/  

  • noun
    plural ~ chairs
    [count] :wing chair