Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    also willie , pl -lies
    [count] informal :penis

    * Các từ tương tự:
    willy-nilly