Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xảo trá, sự quỷ quyệt, sự ranh ma