Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wilfulness /'wilflnis/  

  • Danh từ
    sự cố ý, sự chủ tâm
    sự ngoan cố