Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự), (hàng hi) sự đánh tín hiệu bằng cờ
    động từ
    (quân sự), (hàng hi) đánh tín hiệu bằng cờ