Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wholeheartedly /,wəʊl'hɑ:tidli/  

  • Phó từ
    [một cách] hết lòng
    wholeheartedly in favour of the scheme
    hết lòng ủng hộ kế hoạch