Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự), (từ lóng) đạn đại bác cỡ nhỏ đi rất nhanh