Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng rít, tiếng vèo (của đạn...)
  Nội động từ
  rít, vèo

  * Các từ tương tự:
  whizz kid, whizz-bang, whizzer