Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whipping-boy /'wipiŋbɔi/  

  • Danh từ
    kẻ giơ đầu chịu báng