Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (tu từ)
  hầu như
  the task is wellnigh impossible
  việc đó hầu như không làm được
  the party was wellnigh over by the time we arrived
  lúc chúng tôi đến, bữa tiệc hầu như đã tàn rồi