Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-versed /,wel'vɜ:st/  

  • Tính từ
    (+in)
    sành sỏi
    well-versed in the art of flattery
    sành sỏi trong nghệ thuật nịnh hót