Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-spring /'wel,spriŋ/  

  • Danh từ
    (văn học)
    nguồn cung cấp vô tận