Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-paid /'wel'peid/  

  • Tính từ
    được tr lưng hậu