Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-born /,wel'bɔ:n/  

  • Tính từ
    thuộc con nhà dòng dõi; thuộc con nhà thượng lưu trong xã hội