Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weblog /ˈwɛbˌlɑːg/  

  • noun
    plural -logs
    [count] :blog