Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weaponless /'wepənlis/  

  • Tính từ
    không có vũ khí