Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] yếu ớt
  smile weakly
  mỉm cười yếu ớt

  * Các từ tương tự:
  Weakly stationary