Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weak-kneed /'wi:kni:d/  

  • Tính từ ((thường) bóng)
    không thể đứng vững
    thiếu quyết tâm