Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warm-hearted /,wɔ:m'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    tốt bụng; nhiệt tâm

    * Các từ tương tự:
    warm-heartedness