Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wariness /'weərinis/  

  • Danh từ
    cẩn thận, sự thận trọng, sự cảnh giác