Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wanderer /'wɒndərə[r]/  

  • Danh từ
    người lang thang
    con vật lạc đàn