Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bước đi không vững, lảo đảo
  sự chóng mặt; sự loạng choạng
  cảm giác lợm giọng, buồn nôn
  Nội động từ
  đi không vững, đi lảo đảo
  chóng mặt; loạng choạng
  cảm thấy lợm giọng, cảm thấy buồn nôn