Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xe ngựa, xe bò (chở hàng)
  (ngành đường sắt) toa trần (chở hàng)
  (ngành mỏ) xe goòng
  (thông tục) xe trẻ con
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy bay
  to be on the wagon
  kiêng rượu
  to hitch one's wagon to a star
  làm việc quá sức (khả năng) mình

  * Các từ tương tự:
  waggon-road, waggon-way, waggonage, waggoner, waggonette