Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waggishness /'wægi∫nis/  

  • Danh từ
    (cũ)
    sự bông đùa