Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wage-earner /'weidʒɜ:nə[r]/  

 • Danh từ
  người làm công được trả lương hằng tuần
  are you a wage-earner or salaried?
  anh làm công ăn lương tuần hay lương tháng?
  người kiếm ra tiền (trong gia đình)
  trong gia đình có hai người kiếm ra tiền