Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulnerability /,vʌlnərə'biləti/  

  • Danh từ
    tính dễ bị thương tổn, tính dễ bị tấn công, tính dễ bị công kích