Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voracity /və'ræsəti/  

  • Danh từ
    sự phàm ăn, sự ngốn ngấu