Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

viscidity /vi'siditi/  

  • Danh từ
    tính sền sệt, tính lầy nhầy, tính nhớt
    tính dẻo, tính dính