Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như) virtuosity
    đồ cổ, đồ mỹ nghệ

    * Các từ tương tự:
    virtual, virtuality, virtually, virtue, virtueless, virtuosa, virtuose, virtuosi, virtuosic