Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virility /vi'riləti/  

  • Danh từ
    khả năng có con (nam giới)
    nam tính; sự rắn rỏi