Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vindictiveness /vin'diktivnis/  

  • Danh từ
    sự thù oán; lòng hận thù