Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vindicatory /'vindikətəri/  

  • Tính từ
    để chứng minh, để bào chữa
    (pháp lý) để trừng trị