Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vilification /,vilifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự chê bai, sự gièm pha, sự nói xấu