Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cực kỳ ghê tởm
    sự hèn hạ, sự đê hèn
    sự cực kỳ xấu