Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-ll-, Mỹ cách viết khác -l-)
    cung cấp thực phẩm và đồ dự trữ cho (một chiếc tàu…)

    * Các từ tương tự:
    victualler, victualling, victualling-bill, victualling-house, victualling-office, victualling-yard, victuals