Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vicissitude /vi'sisitju:d/  /vi'sisitu:d/

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    nỗi thăng trầm
    những nỗi thăng trầm của cuộc đời